Digitale transformatie

Thema

De digitale transformatie biedt grote kansen voor de culturele en creatieve sector op het gebied van aanbod, technologieën, consumptie en archivering. Deze pagina biedt inzicht in de manier waarop digitale transformatie de sector en de verschillende domeinen daarbinnen verandert.

 

Samenvatting

Digitale transformatie is de laatste jaren in een versnelling terechtgekomen. Deze transformatie biedt grote kansen in de vorm van nieuwe, aanvullende en verrijkende mogelijkheden op het gebied van aanbod, technologieën, publieksbereik, consumptie en archivering. Tegelijkertijd zijn er belemmeringen die het verduurzamen van de digitale transformatie in de weg kunnen staan, zoals een gebrek aan investeringsvermogen en kennis.

Digitale transformatie biedt nieuwe mogelijkheden voor onder andere samenwerking, publiekservaring en toegankelijkheid. Een inventarisatie van beschikbare gegevens over digitale transformatie laat zien hoe verschillend dit proces is voor de elk domeinen binnen de culturele sector. Op dit moment lijken vooral gegevens beschikbaar over de inzet en het gebruik van digitale technologieën, en in mindere mate over hoe dit organisaties daadwerkelijk en fundamenteel ‘transformeert’. Hier meer inzicht in krijgen is één van de ambities in de doorontwikkeling van deze themapagina. De opkomst en snelle veranderingen rondom generatieve AI zijn onmiskenbaar een aandachtspunt binnen digitale transformatie. Meer inzicht is nodig in de vraag in hoeverre AI een handig hulpmiddel is of een bedreiging voor de sector.

Inleiding en belang van het thema

De kansen van digitale transformatie voor de cultuursector zijn groot. Digitalisering biedt talloze nieuwe mogelijkheden voor de creatie en productie van kunst en cultuur, of om de ervaring van bestaande kunstvormen te verbreden, te verdiepen of te verrijken. Het maakt cultuur toegankelijk voor geheel nieuwe doelgroepen, zoals mensen die niet zelf naar een culturele locatie kunnen of willen komen, buitenlandse bezoekers of jongeren voor wie de virtuele wereld een tweede thuis is. Digitalisering opent nieuwe (internationale) samenwerkingsmogelijkheden, biedt verdienmogelijkheden buiten het fysieke product en maakt het mogelijk de cultuur die nu gemaakt wordt ook voor toekomstige generaties te bewaren (DEN 2022, Raad voor Cultuur 2022).

In het gesprek over dit thema worden zowel de termen ‘digitalisering’ als ‘digitale transformatie’ gebruikt, vaak met verschillende definities. Digitalisering gaat over ‘het gebruiken van digitale technologieën om processen en prestaties te verbeteren’, zoals het automatiseren van werkzaamheden om efficiënter en effectiever te kunnen werken. Digitale transformatie bouwt daarop voort (DEN 2024b). In navolging van DEN – Kennisinstituut cultuur & digitale transformatie – spreken we op deze pagina zoveel mogelijk over de digitale transformatie in de cultuursector, waaronder het volgende wordt verstaan: “Digitale transformatie is een continue verandering van de gehele organisatie, gedreven en ondersteund door het toenemend gebruik van digitale technologieën” (Jansen et al. 2022 in DEN 2022).

Naast kansen zijn er ook uitdagingen. Zo constateerde de Raad voor Cultuur in september 2022 dat het ‘de overheid en de culturele en creatieve sector [ontbreekt] aan een langetermijnbeleidsvisie op de digitale transformatie van de sector’. Een ander risico is dat de sector zich vooral richt op de fysieke ervaringen, zeker zonder de beperkingen van de coronamaatregelen. Een derde uitdaging is dat geld en de benodigde (technische) kennis beperkt beschikbaar zijn, waardoor mogelijk vooral grotere organisaties van digitalisering kunnen profiteren. Samenwerking binnen de sector is dan ook vereist om kennis en techniek voor iedereen beschikbaar te maken en de kosten te kunnen delen. Ook is er op dit moment nog een te grote afhankelijkheid van enkele grote (commerciële) platforms (met daarbij onder meer zorgen over privacy en autonomie), verdienen makers onvoldoende aan digitalisering en is het culturele bestel hier nog niet goed op ingericht (Raad voor Cultuur 2022).

Deze uitdagingen zijn nog altijd actueel. In het advies Toegang tot cultuur signaleert de Raad voor Cultuur dat het huidige cultuurstelsel ‘nog onvoldoende [is] afgestemd op de mogelijkheden die digitalisering biedt voor productie, presentatie en publieksvergroting’. Dit is nadelig voor nieuwe kunstvormen. De Raad roept op om bij de herinrichting van het cultuurstelsel de mogelijkheden van digitalisering verder te brengen (Raad voor Cultuur 2024).

Om de knelpunten aan te pakken, deed de Raad voor Cultuur zes aanbevelingen aan in het bijzonder de Rijksoverheid en de sector (Raad voor Cultuur 2022). Daaropvolgend zijn er verschillende projecten en initiatieven ontwikkeld die de digitale transformatie van de cultuursector helpen bestendigen en versnellen. Zo gingen begin 2022 de door de Rijksoverheid gefinancierde Innovatielabs van start: projecten waarin verschillende partners samen experimenteren met nieuwe kennis, technologieën en werkvormen om de cultuursector wendbaarder te maken. In 2022 opende daarnaast cultuurloket DigitALL: een driejarige samenwerking tussen private fondsen, de VriendenLoterij, de overheid en kennispartners als DEN, Art-up en Cultuur+Ondernemen die culturele instellingen helpt ‘om het contact met het publiek te versterken door digitale technologie’. Het donatiebudget van 6 miljoen euro in 2024 wordt geïnvesteerd in innovatie en digitalisering van onder andere theaters, musea en festivals.

Het belang van de inzet op digitale transformatie staat bij het ministerie van OCW hoog op de agenda. In 2022 gaf voormalig staatssecretaris Uslu een vervolg aan de Innovatielabs en investeerde ruim vijf miljoen euro in het ‘versnellen en ondersteunen’ van de digitale transformatie in de culturele en creatieve sector (Uslu 2022a). Daarnaast werden verschillende aanvullende stimuleringsmaatregelingen geopend: zo krijgt DEN structureel meer subsidie om de sector in de digitale transformatie te steunen, worden bijdragen aan DigitALL en een scholingsregeling verlengd en worden voorzieningen voor de toegankelijkheid van digitaal erfgoed versneld uitgerold (Uslu 2022b).

De huidige inzet op de digitale transformatie, de grote kansen die het biedt en de uitdagingen die daarvoor overwonnen moeten worden, maken het tot een belangrijk thema om te monitoren.

Digitale transformatie

De samenleving wordt steeds digitaler; een groot deel van ons dagelijks leven speelt zich inmiddels online af. Dit is logischerwijs ook zichtbaar in de culturele en creatieve sector. De verschillende sectoren ontwikkelen zich van fysiek naar digitaal of zoeken een hybride vorm.

Digitale cultuur is ‘dat deel van de culturele en creatieve sector waar geïnspireerd door onderzoek en ontwikkeling nieuwe manieren van interactie, publieksparticipatie en vertelstrategieën worden onderzocht door gebruik te maken van informatie- en communicatietechnologieën, digitale toepassingen en mediaplatformen’. Daarmee is digitale cultuur niet alleen intrinsiek innovatief, maar ook sectoroverstijgend en interdisciplinair.
Digitale cultuur beslaat een breed spectrum. Naast digitaliseringsprojecten, waarbij analoge kunstvormen worden omgezet of gearchiveerd met digitale middelen, zijn er ook projecten die in de kern digitaal zijn: born digital projecten. Deze projecten kunnen verschillende vormen aannemen: van puur online tot installaties en performances. (Moonshot Digitale Cultuur 2023).

Wanneer het binnen de culturele sector over digitale transformatie gaat, wordt de nadruk vaak gelegd op digitalisering. Zo ook in het rapport Digitalisering als kans van de Raad voor Cultuur. Op deze themapagina beschouwen we digitale transformatie sectoroverstijgend, met voorbeelden uit verschillende domeinen. Daarin is achtereenvolgend aandacht voor het digitale aanbod, de daarvoor gebruikte digitale technologieën, de digitale consumptie en archivering. In deze analyse beschouwen we ook de kansen en risico’s van digitalisering net als de waarde van digitale cultuur voor sectoroverstijgende thema’s als duurzaamheid en inclusie.

Digitaal aanbod

Een tentoonstelling die je vanuit huis kan bezoeken via een op afstand bestuurbare robot. Een adventskalender met achter elk vakje een digitale mini-voorstelling. Festivals op een imaginair eiland of in een virtueel hotel. Het zijn slechts enkele van de vele creatieve manieren waarop de cultuursector digitaal werk met een groot publiek kan delen.

Een belangrijke meerwaarde van het online aanbod en de digitale aanwezigheid is het internationaal bereik. Dit geldt bijvoorbeeld voor musea en presentatie-instellingen. Interessant is dat sommige kleinere instellingen dit bereik zien als een van de voornaamste redenen om niet alleen hybride culturele events te (blijven) organiseren waarbij on- en offline bezoekers samen het programma kunnen beleven, maar zelfs volledig online te gaan. Een voorbeeld is The Hmm, platform voor inclusieve internetcultuur. Hun vrijheid in hybride experimenten, waaronder het event The Hmm @ 4 locations (simultaan georganiseerd op vier plekken in Nederland én online) leidde tot bewondering bij grotere culturele instellingen, die het zien als een voedingsbodem voor hun eigen digitale portefeuille.

Naast een breder internationaal bereik vergroot de mogelijkheid tot virtueel beleven ook de toegankelijkheid van evenementen, en biedt het mogelijkheden om de ecologische voetafdruk van sprekers en bezoekers te verkleinen. Dat dit tevens bij kunstenaarsresidenties een rol kan spelen, ziet Esther van Rosmalen van Witte Rook te Breda. Hun kunstenaars beseften dat je tijdens de (aanvankelijke) onderzoeksfase prima digitaal kan werken, waardoor het principe van tijd, ruimte en context opengegooid wordt, alsook een groter bereik mogelijk is onder kunstenaars die niet in Nederland dan wel Europa gevestigd zijn.

Bijvoorbeeld in de Letteren-sector wordt de waarde van digitaal aanbod erkend: organisaties zoals De Schrijverscentrale hebben sinds de coronapandemie ontdekt hoezeer online een verrijking kon zijn. Ze bieden tal van online initiatieven voor de bevordering van leescultuur, zoals het in 2020 gestarte Schrijver op je scherm. Literaire festivals programmeren ook meer online. Daarnaast zijn er enkele nieuwe spelers op de markt die digitaal lezen op een geheel nieuwe manier bekijken: bijvoorbeeld het vaak gebruikte Wattpad, een platform dat voornamelijk lezers tussen de 12 en 26 jaar aantrekt, waarop gesprekken omtrent (voornamelijk) fictie actief gevoerd worden via chat. Verder heeft BookTok, een community op het populaire platform TikTok waarin jongeren tal van boekentips uitwisselen, een vaste plek verworven in de sector.

Uit onderzoek naar de wensen en behoeften van diverse doelgroepen bij online cultureel aanbod kwam onder andere naar voren dat het publiek online andere behoeften heeft dan bij fysiek aanbod. Daarnaast zijn er enkele randvoorwaarden voor online cultuur om een waardevolle toevoeging te zijn op fysieke cultuur. Het digitale aanbod moet bijvoorbeeld iets extra’s bieden en het platform moet goed werken.

Tot slot kan digitaal aanbod een rol spelen in het vergroten van toegankelijkheid. Mensen die slecht kunnen zien of horen kunnen bijvoorbeeld via speciale software alsnog het aanbod beleven. Vanaf juni 2025 treedt de European Accessibility Act (EEA) in werking. Deze wet verplicht organisaties om bepaalde producten en diensten, zoals ticketshops, toegankelijk te maken voor mensen met een beperking. In het verlengde daarvan adviseert DEN culturele instellingen om hun hele website op toegankelijkheid te toetsen (DEN 2024a).
In de sector wordt al veelvuldig werk gemaakt van toegankelijkheid. De Nederlandse Dansdagen ontwikkelt bijvoorbeeld een digitaal platform dat naast het jaarlijkse fysieke festival het aanbod beschikbaar maakt voor een zo breed mogelijke doelgroep.

Digitale technologieën

Digitale transformatie gaat niet alleen over het online beschikbaar maken van collecties of voorstellingen, maar ook over het creëren van andere publiekservaringen, bijvoorbeeld door middel van nieuwe technologieën. Meerdere instellingen gebruiken al digitale technieken om een breder publiek te bereiken.

Een voorbeeld zijn immersieve technieken. Bij een immersieve ervaring wordt het publiek meegenomen in een vaak digitale wereld. Immersieve technieken worden al volop gebruikt, bijvoorbeeld in musea of het theater, maar ook in films en games. Enkele voorbeelden zijn Vincent Meets Rembrandt, Remastered of de voorstelling It Went Dark (DEN 2024b). Ter ondersteuning van de kennis, toepassing en valorisatie van immersieve ervaringen (IX) wordt het CIIIC-programma ontwikkeld. Vanuit het Nationaal Groeifonds wordt voor dit programma tussen 2025 en 2030 in totaal 275 miljoen euro vrijgemaakt om het IX veld in Nederland als koploper op de kaart te zetten.

Sinds 2023 is de Regeling Immerse\Interact, een samenwerking van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en het Nederlands Filmfonds, in het leven geroepen om de ontwikkeling immersieve of interactieve mediaproducties te stimuleren. Daarnaast is in december 2023 een voucherregeling uitgeschreven die is gericht op het verbeteren van de zichtbaarheid van dergelijke producties.

Per domein verschilt het hoe de nieuwe digitale technieken toepasbaar zijn. Bij de podiumkunsten is bijvoorbeeld de fysieke, live ervaring van groot belang. De energie van een zaal, de interactie met de artiest, de muziek die je hoort én voelt. Dat neemt niet weg dat ook in de podiumkunsten de digitale ervaring de fysieke ervaring steeds meer aanvult en verrijkt.
Zo bieden digitale technologieën nieuwe mogelijkheden voor voorstellingen op het gebied van beeld, licht, geluid en special effects (SBB 2023). Ook rondom producties biedt digitale transformatie kansen, bijvoorbeeld via een app die extra informatie aanbiedt tijdens een voorstelling, of voor educatieprogramma’s. De digitalisering van ticketsystemen biedt daarnaast veel mogelijkheden en inzichten op het gebied van publieksdata. Zo maakt DIP een koppeling tussen kaartverkoopsystemen, waardoor het mogelijk wordt om op grote schaal publieksdata en verkoopdata te analyseren (DIP z.j.).

Ook binnen andere domeinen speelt de snelle ontwikkeling van digitale technologieën een belangrijke rol. Binnen design zien we steeds meer nadruk op datagedreven werken, digitale co-creatie platforms en circulaire ontwerpketens. Voor ontwerpers, architecten in het bijzonder, bieden digitale technologieën nieuwe mogelijkheden voor samenwerking, het oplossen van zogenoemde wicked problems en het bijdragen aan maatschappelijke opgaven. Zo werkt driekwart van de architectenbureaus met BIM: digitale ontwerpmodellen waarin vroegtijdig vanuit verschillende disciplines kan worden samengewerkt en kan worden gecommuniceerd met partners in de bouwketen. Daarnaast heeft 23 procent van de architectenbureaus reeds ervaring met parametrisch ontwerpen: een manier van ontwerpen waarbij algoritmes op basis van data en variabelen (parameters) in korte tijd vele varianten voor een ontwerp kunnen genereren. Hieruit kan vervolgens de meest (kosten)efficiënte, duurzame of optimale oplossing ‘berekend’ worden. Andere nieuwe mogelijkheden zijn om een ontwerp middels virtual, augmented of mixed reality tot leven te brengen (toegepast door 35 procent van de architectenbureaus) of om door middel van sensoren het gebruik van een gebouw te monitoren en te optimaliseren (toegepast door 18 procent van de bureaus) (Rutten 2021).

Ook zijn er tal van innovatieve, tech-savvy (social) design projecten te noemen waarbij digitalisering of digitale innovatie een specifieke rol speelt in die samenwerkingen. Een kleine greep uit het Dutch designers Yearbook 2022 (Kroesbergen et al. 2022) is bijvoorbeeld The Solar Biennale/The Energy Show in Het Nieuwe Instituut en geroemde projecten binnen de Dutch Design Awards zoals WTFFF!?, BuyCloud en het werk van Cream on Chrome).

Tot slot wordt AI in de cultuursector een steeds groter thema. Hoewel kunstmatige intelligentie al lang is ingebed in ons leven – denk bijvoorbeeld aan aanbevelingen voor de volgende serie, op maat gemaakte playlists of een virtuele assistent op je telefoon – werd met de introductie van generatieve AI zoals ChatGTP en Midjourney kunstmatige intelligentie toegankelijk voor een breed publiek. De grote vraag blijft echter hoe te verdienen aan deze en andere online uitingen. De snelle ontwikkeling van digitale technologieën roept meer vragen en onzekerheden op. Wat doet kunstmatige intelligentie met begrippen als originaliteit en creativiteit? Bij wie ligt het auteursrecht als de maker gebruikmaakt van deze hulpmiddelen om te creëren? En wat betekent dit voor makers wiens werk wordt gebruikt door AI om nieuwe ideeën te genereren?

In de culturele sector wordt het gesprek over de kansen en risico’s van AI volop gevoerd. Zo vragen auteurs zich af of AI een bedreiging is of juist een handig hulpmiddel (Auteursbond 2024) en steunt de bond de internationale campagne voor menselijke creativiteit (Auteursbond 2023). Sectorbreed roepen de groeiende algemene toepassingen van AI daarnaast de vraag op hoe AI-gegenereerde kunst zich verhoudt tot de artistieke creativiteit van menselijke makers (Arriagada 2023).
Begin 2024 voert DEN door middel van gesprekken voor en met de sector een verkenning uit over wat AI betekent voor de culturele sector. Centraal daarin staat de vraag wat de impact van AI is op de cultuursector en hoe de sector daarbij het beste ondersteund kan worden.

Digitale consumptie

Digitale transformatie leidt tot aanvullende mogelijkheden om publiek te bereiken. Binnen veel domeinen van de culturele sector zijn deze mogelijkheden onder de druk van coronamaatregelen als kans benut. Uit het landelijke onderzoek naar vrijetijdsbesteding (VTO) blijkt dat twee op de vijf Nederlanders (38 procent) in 2022 een of meer online voorstellingen of uitvoeringen (van muziek, theater, dans, cabaret of andere podiumkunsten) bekeek. Bijna een vijfde van de Nederlanders (17 procent) bekeek in datzelfde jaar eens of vaker een museumcollectie of -tentoonstelling via het internet. Zie de pagina Cultuur en Participatie voor meer informatie over de VTO.

In de muziekindustrie is digitale consumptie niets nieuws: al sinds 2015 komt het grootste deel van de omzet uit opgenomen muziek voort uit digitale distributie, voornamelijk via streamingplatforms als Apple Music en Spotify (NVPI Audio 2022). Twee op de drie Nederlanders (68 procent) luistert muziek via dergelijke streamingsdiensten (zie de pagina Cultuur en Participatie). De omslag naar digitale platforms heeft het voor artiesten tevens mogelijk gemaakt om meer zelf te doen en meer direct met hun publiek te interacteren. Deze online ontwikkelingen zorgen echter ook voor nieuwe concurrentie voor artiesten, zoals influencers met een groot bereik die gaan acteren of muziek gaan maken (SBB 2023).

Muziekstreaming

De grafieken in onderstaande figuur bieden inzicht in muziekstreaming. De eerste grafiek toont de aandelen van fysieke en digitale distributie binnen de omzet van de Nederlandse muziekindustrie (NVPI Audio 2022). De tweede grafiek laat zien welk deel van de Nederlanders digitaal muziek koopt, of betaalt voor een muziekstreamingdienst (CBS 2023, Eurostat 2024). Via de tabbladen boven de figuur kan gewisseld worden tussen de verschillende grafieken.

%
% van de respondenten

Bronnen: NVPI Audio 2022, CBS 2023, Eurostat 2024

Een vergelijkbare situatie zien we binnen het domein Audiovisueel: het aantal en de omzet van VOD-platforms (video-on-demand) is in de afgelopen jaren flink gestegen. Driekwart van de Nederlanders geeft aan films of series via streamingsdiensten als Netflix, Videoland of NPO Start te kijken (76 procent) en een op de drie huurt weleens een film digitaal via platforms als Pathé Thuis of Picl (34 procent) (Zie ook de pagina Cultuur en Participatie.)

Archivering

Culturele makers en instellingen richten zich vaak op het maken van nieuwe producties, maar ook aandacht voor archivering is belangrijk. Digitalisering biedt voor archieven vele mogelijkheden.

In het domein Erfgoed zijn hiervan al diverse voorbeelden zichtbaar. Digitalisering helpt erfgoed voor de toekomst bewaard te houden, maar bovenal zorgt het ervoor dat erfgoedcollecties aan elkaar gekoppeld kunnen worden, dat ze toegankelijker worden, en dat ze gebruikers in staat stellen om nieuwe, meer diverse en rijkere verhalen over erfgoed te vertellen (Netwerk Digitaal Erfgoed 2021). Vanuit de Nationale Strategie Digitaal Erfgoed – uitgevoerd door het Netwerk Digitaal Erfgoed (NDE) – werkt de erfgoedsector daarom aan het verbinden van erfgoedcollecties vanuit het perspectief van gebruikers, om erfgoed beter vindbaar te maken en het gebruik ervan te vergroten. Centrale begrippen hierbij zijn ‘houdbaar’, ‘zichtbaar’ en ‘bruikbaar’.

Een andere manier om zicht te krijgen op de omvang van het publiek toegankelijke digitale erfgoed, is door te kijken naar enkele grote platforms waar verschillende digitale collecties samenkomen. Zo zijn via CollectieNederland.nl begin 2024 ruim 7,1 miljoen objecten uit de collecties van zo’n 200 musea en andere cultuurinstellingen doorzoekbaar. Via Europeana worden daarnaast bijna 58 miljoen digitale objecten uit heel Europa ontsloten, waarvan er in juli 2022 ruim 9,6 miljoen van 94 Nederlandse instellingen afkomstig waren (Europeana Foundation 2022).

Grote stappen worden daarnaast gezet in het digitaliseren van het podiumkunstverleden. Vanuit Podiumkunst.net wordt er momenteel gewerkt aan het verbinden van verschillende podiumkunstcollecties, zodat deze uiteindelijk allemaal vanuit één centraal dienstenplatform doorzoekbaar zijn. Daarnaast werkt Podiumkunst.net op verschillende manieren aan deskundigheidsbevordering en het stimuleren van creatief hergebruik van gedigitaliseerd materiaal, om zo de podiumkunstensector te helpen in de digitale transformatie. De belangrijkste bottlenecks die organisaties daarbij in de weg staan, zijn een gebrek aan tijd (61,0 procent van de ondervraagden), prioriteit (51,2 procent) en middelen (29,3 procent) (Podiumkunst.net 2022).

Stand van zaken digitalisering archieven podiumkunstensector

De grafieken in onderstaande figuur tonen enkele resultaten van een kleinschalig onderzoek naar de digitalisering van podiumkunstarchieven onder 49 organisaties (Podiumkunst.net 2022). Via de tabbladen boven de figuur kan gewisseld worden tussen de verschillende grafieken.

% van de respondenten
% van de respondenten
% van de respondenten

Bron: Podiumkunst.net 2022

Ook binnen het domein Architectuur speelt de digitale transformatie een grote rol in archivering. Het Nieuwe Instituut in Rotterdam werkt bijvoorbeeld aan het digitaliseren van de Rijkscollectie voor Nederlandse Architectuur en Stedenbouw. Dit kreeg vanaf 2019 een impuls middels het programma Architectuur Dichterbij, dat zich richt op het vergroten van de zichtbaarheid en toegankelijkheid van de architectuurcollectie. Digitalisering en het toegankelijk maken van de digitale collectie zijn hier belangrijke onderdelen van.

Hetzelfde geldt voor het domein Audiovisueel. Uit een enquête uit 2020 blijkt de digitaliseringsgraad van audiovisueel materiaal tussen 2017 en 2019 te zijn gestegen. 42 procent van de respondenten – waaronder Beeld en Geluid en het Eye Filmmuseum, maar ook overheidsarchieven en omroepen – gaf in 2019 aan meer dan de helft van het analoge audiovisuele materiaal te hebben gedigitaliseerd, in 2017 was dit nog slechts 34 procent. De digitaliseringsgraad is vooral hoog onder omroepen; 55 procent had meer dan de helft van het analoge audiovisuele materiaal gedigitaliseerd. Ook respondenten die een overige instelling vertegenwoordigen noemen over het algemeen een hoge digitaliseringsgraad: 64 procent van hen had meer dan de helft van het analoge audiovisuele materiaal gedigitaliseerd (Mulder et al. 2020).

Binnen het domein Games biedt digitalisering de kans om oude games – die vaak bewaard zijn op fysieke dragers met een beperkte levensduur – voor toekomstige generaties te bewaren en speelbaar te houden. Tegelijkertijd hebben moderne games als gevolg van de digitale transformatie ook kenmerken gekregen die archivering kunnen bemoeilijken, zoals het feit dat ze door updates constant kunnen blijven veranderen, soms alleen werken als ze verbonden zijn met bepaalde online diensten, of enkel aangeboden worden in digitale winkels waar ze van de ene op de andere dag uit kunnen verdwijnen.

Hoe verder?

Digitale technologieën worden op heel verschillende manieren in de culturele en creatieve sector ingezet. Een duidelijke overeenkomst zit echter in de grote mogelijkheden die deze inzet biedt: om dingen te creëren die eerder onmogelijk waren, om nieuw publiek te bereiken en aangesloten te blijven bij het publiek van de toekomst, en om ervoor te zorgen dat in die toekomst de kunst uit het verleden en het heden ook nog beschikbaar is. Tegelijkertijd worden in veel domeinen vergelijkbare belemmeringen gezien die het verduurzamen van de digitale transformatie in de weg kunnen staan: in het bijzonder een gebrek aan investeringsvermogen en kennis. Hierdoor wordt er tevens voor gevreesd dat vooral grotere organisaties op digitale transformatie kunnen inzetten en hiervan de vruchten kunnen plukken.

Momenteel lijkt er vooral data beschikbaar te zijn over het gebruik van digitale technologieën bij productie, distributie, consumptie en archivering. Veel minder inzichtelijk is echter hoe organisaties hierdoor daadwerkelijk en fundamenteel veranderen, op het gebied van onder meer cultuur, strategie, processen, relaties en vaardigheden van de medewerkers. Eén van de ambities in de verdere doorontwikkeling van deze pagina is dan ook om in samenwerking met onder meer DEN te onderzoeken hoe deze noodzakelijke kennis versterkt kan worden.

Een tweede ambitie is om in de toekomst ook de raakvlakken met de andere thema’s in de Cultuurmonitor verder te verkennen. Wat betekent de digitale transformatie voor digitale én fysieke cultuurparticipatie? En voor de beroepspraktijk van makers? In welke mate draagt digitalisering bij aan een gelijkwaardigere cultuursector? Vergroot of verkleint digitale transformatie de ecologische duurzaamheid van de sector?

Daarnaast willen we in toekomstige updates van deze pagina blijvend aandacht besteden aan belangrijke technologische ontwikkelingen die grote invloed hebben op de sector. Generatieve AI, zoals ChatGPT en Midjourney, ontwikkelen zich in hoog tempo. Hoewel nog geenszins perfect, kan AI al onder meer teksten, beeld en muziek genereren op een behoorlijk bruikbaar niveau. Deze AI-modellen maken kunstmatige intelligentie toegankelijk voor een breed publiek en bieden vele mogelijkheden voor de culturele sector. Tegelijkertijd roept het vragen op, met name rondom auteursrecht en de vergoedingen voor makers wiens werk wordt gebruik om AI-modellen te trainen. Daar willen we op deze pagina in de toekomst graag ruimte aan bieden.

Meer weten over het thema Digitale transformatie?

Veel informatie over digitale transformatie in de culturele sector en over hoe je als cultuurprofessional of culturele organisatie stappen kunt zetten in het proces van digitale transformatie, is beschikbaar via DEN, Kennisinstituut cultuur & digitale transformatie. Moonshot Digitale Cultuur is een initiatief ter versterking van het digitale cultuurveld in Nederland. Via de Kennisbank van de Boekmanstichting zijn daarnaast circa 2.400 publicaties beschikbaar die te maken hebben met digitalisering in de culturele sector. Met de optie ‘Verfijn zoekresultaat’ is het mogelijk om specifieker binnen deze resultaten te zoeken.
Een eerdere versie van deze tekst is te vinden in het Jaarverslag 2022.

Literatuur

Arriagada, L. (2023) CG-art : an aesthetic discussion of the relationship between artistic creativity and computation . Groningen: Dissertatie Rijksuniversiteit Groningen.

Auteursbond (2023) ‘Auteursbond steunt campagne menselijke creativiteit’ Op: www.auteursbond.nl, 15 september.

Auteursbond (2024) ‘Wat kan die schrijfrobot eigenlijk?’ Op:www.auteursbond.nl, 15 februari.

Blokland, R. (2022) ‘Nederlandse film: een digitale vondeling‘. Op: www.nrc.nl, 11 januari.

CBS (2023) ‘Internetaankopen; persoonskenmerken’. Op: opendata.cbs.nl, 5 oktober.

DEN (2022) ‘Digitale transformatie: wat is het en wat bereik ik ermee?’. Op: www.den.nl, 9 november.

DEN (2024a) ‘Digitale toegankelijkheid, noodzaak en regelgeving’. Op: www.den.nl, 1 februari.

DEN (2024b) ‘Digitisering, digitalisering en digitale transformatie: wat betekent het en wat zijn de verschillen?’ Op: www.den.nl, 2 februari.

DIP (z.j.) ‘Waarom DIP?’. Op: www.dip.nl.

Europeana Foundation (2022) The Netherlands and Europeana: an overview. Den Haag: Europeana Foundation.

Eurostat (2024) ‘Internet purchases – goods or services (2020 onwards)’. Op: ec.europa.eu, 30 maart.

Jansen, S. en J. van de Merbel (2022) Hét managementboek voor digitale transformatie: van technologie tot verdienmodel. Zeist: VMN Media.

Kroesbergen, F. (red.) (et al.) (2022) Dutch designers yearbook: dd’22. Rotterdam: NAi010 uitgevers.

KVB Boekwerk (2023a) ‘Digitaal lezen groeit, papieren boek nog steeds meest gelezen’. Op: www.kvbboekwerk.nl, 16 februari.

KVB Boekwerk (2023b) ‘Verkoopcijfers 2022’. Op: www.kvbboekwerk.nl, 23 februari.

KVB Boekwerk (2024a) ‘Verkoopcijfers 2023‘. Op: www.kvbboekwerk.nl, 25 januari.

KVB Boekwerk (2024b) ‘Verkoopkanalen in 2023‘. Op: www.kvbboekwerk.nl, 7 maart.

Moonshot Digitale Cultuur (2023) ‘Wat is digitale cultuur?’ Op: www.moonshot.nl, z.d.

Mulder, J., S. Compagner en E. Verbruggen (2020) Trendmonitor audiovisuele collecties in Nederland 2020. Hilversum: Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid.

Netwerk Digitaal Erfgoed (2021) Nationale Strategie Digitaal Erfgoed. Den Haag: Netwerk Digitaal Erfgoed en Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

NVPI Audio (2022) ‘Marktcijfers’. Op: www.nvpi.nl.

Podiumkunst.net (2022) Onderzoek stand van zaken digitalisering podiumkunstensector. S.l.: Podiumkunst.net.

Raad voor Cultuur (2022) Digitalisering als kans: de digitale transformatie van de culturele en creatieve sector. Den Haag: Raad voor Cultuur.

Raad voor Cultuur (2024) Toegang tot cultuur: op weg naar een nieuw bestel in 2029. Den Haag: Raad voor Cultuur.

RRKC (2022) Digitale transformatie in de Rotterdamse cultuursector. Rotterdam: Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur.

Rutten, M. (2021) Digitale transformatie in de architectenbranche. Amsterdam: BNA.

SBB (2023) Trendrapport ICT en creatieve industrie. Zoetermeer: Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB).

Uslu, G. (2022a) Hoofdlijnenbrief cultuur 2022: herstel, vernieuwing en groei. Den Haag: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Uslu, G. (2022b) De kracht van creativiteit: meerjarenbrief 2023-2025. Den Haag: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Gesprekspartners

Voor de eerste versie van deze pagina hebben we in 2022 verschillende personen gesproken.

Verantwoording beeld

Oerol 2022 / Fotografie: Lisa Maatjens