Erfgoed

Domein

Het domein Erfgoed in de Cultuurmonitor omvat vier disciplines: roerend, onroerend, immaterieel en (born) digital erfgoed. Waar er over de eerste twee categorieën al geruime tijd gegevens worden verzameld, is dat bij immaterieel en digitaal erfgoed nog minder het geval. Op deze pagina wordt extra aandacht besteed aan de laatste twee genoemde categorieën en de wisselwerking tussen erfgoed en de samenleving.

Samenvatting

Bij Erfgoed draait het om de gemeenschap. Er is een verandering gaande waarbij de focus verschuift van experts die bepalen wat cultureel erfgoed is naar de betrokkenheid van de gemeenschap. Deze verandering zien we terug in onder andere het Verdrag van Faro, initiatieven die gericht zijn op diversiteit en inclusie, en de toenemende interesse in immaterieel erfgoed. De discussies over restitutie en de besluitvorming omtrent het terugbrengen van kunst en artefacten naar hun oorspronkelijke plaats, evenals een veelzijdige benadering om de definitie van cultuur te verbreden, zijn het afgelopen jaar eveneens belangrijke ontwikkelingen geweest.

Inleiding en kerncijfers

Erfgoed omvat een veelvoud aan objecten en activiteiten in het culturele leven, en snijdt daarmee dwars door andere domeinen zoals de beeldende kunst, podiumkunsten of games. Erfgoed weerspiegelt de wijze waarop wij als samenleving naar onze omgeving kijken, en dat uit zich bijvoorbeeld in een kunstobject, dansvoorstelling, museumcollectie of festival. In de Erfgoedwet wordt cultureel erfgoed dan ook als volgt gedefinieerd: ‘uit het verleden geërfde materiële en immateriële bronnen, in de loop van de tijd tot stand gebracht door de mens of ontstaan uit de wisselwerking tussen mens en omgeving, die mensen, onafhankelijk van het bezit ervan, identificeren als een weerspiegeling en uitdrukking van zich voortdurend ontwikkelende waarden, overtuigingen, kennis en tradities, en die aan hen en toekomstige generaties een referentiekader bieden’ (Bussemaker 2015). Daarmee is erfgoed en het begrip ervan continu in beweging en onderhevig aan de manier waarop wij onze samenleving inrichten.

Een monitor vraagt echter om een afbakening. Om te meten heb je immers een indicatie nodig van wat je gaat meten. Dit brengt ons tot de volgende afbakening:

  • Roerend erfgoed: tastbaar erfgoed dat verplaatsbaar is, zoals archieven in fysieke vorm of beelden en schilderijen in een museum. Ook mobiel erfgoed valt hieronder, zoals een stoomtrein of een ander vervoersmiddel uit het verleden (Rijksoverheid z.j.).
  • Onroerend erfgoed: tastbaar en plaatsgebonden erfgoed, zoals historische gebouwen en monumenten en beschermde stads- en dorpsgezichten.
  • Immaterieel erfgoed: cultuuruitingen die niet tastbaar zijn en gemeenschappen, groepen of individuen een gevoel van identiteit geven. Dit erfgoed is dynamisch en wordt steeds opnieuw vormgegeven in samenhang met maatschappelijke veranderingen en interactie, en leeft van generatie op generatie (KIEN z.j.). Denk aan ambachten (molenaarsambacht, stoelenvlechten), uitvoerende kunsten (shanties zingen, tambú) of festiviteiten en sociale praktijken (Zomercarnaval Rotterdam, Pride Amsterdam, Koningsdag).
  • Digitaal erfgoed: gedigitaliseerd erfgoed (erfgoedmateriaal dat van origine niet digitaal is, maar waarvan een digitale reproductie is gemaakt), born digital (erfgoed zonder analoge equivalent) en digitale informatie over erfgoed (beschrijvingen van erfgoedobjecten, ook wel metadata genoemd) (Grooten et al. 2008). Voorbeelden zijn games, digitale teksten, foto’s en video’s, of digitale ontwerpen die nodig zijn bij de totstandkoming van bijvoorbeeld objecten.

We beseffen goed dat de vier categorieën met elkaar verbonden zijn, en niet zo gemakkelijk los te trekken zijn, zoals rituelen of ambachten die bij bepaalde voorwerpen horen, of optochten in historische binnensteden. En zo speelt digitalisering een grote rol bij zowel de archivering als het ontstaan van hedendaagse kunst.

Monumenten en stads- en dorpsgezichten

Onderstaande visualisatie biedt inzicht in de vele rijksmonumenten en monumentale stads- en dorpsgezichten die Nederland telt. Via de tabbladen boven de figuur kan gewisseld worden tussen de verschillende grafieken.

Bron: Erfgoedmonitor / Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) verzamelt al jaren gegevens over de staat van het erfgoed, en presenteert deze feiten en cijfers over gebouwde en archeologische monumenten, musea en collecties en historisch landschap in zijn Erfgoedmonitor. In 2023 telt Nederland 61.729 Rijksmonumenten, waaronder molens, kastelen, kerken en aangelegd groen, zoals parken en tuinen van buitenplaatsen. Veruit het grootste deel van de Rijksmonumenten bestaat echter uit woningen (31.543), gevolgd door de boerderijen en molens (9.898).

De omgang met het cultureel erfgoed in onze leefomgeving is geregeld in de Omgevingswet. Het gaat dan om zaken als de omgevingsvergunning voor rijksmonumenten, het aanstellen van een monumentencommissie, of rekening houden met cultureel erfgoed in omgevingsplannen. Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden, waarin de ruimtelijke bescherming van cultureel erfgoed is opgenomen. Deze wet vraagt een nieuwe aanpak van gemeenten met diverse ruimtelijke instrumenten. Gemeenten hebben tot 2030 om omgevingsplannen te voltooien. De Omgevingswet omvat niet alleen ruimtelijke planning, maar ook voorschriften voor erfgoedbehoud in de leefomgeving. Dit vereist een andere afweging door gemeenten: stedelijke ontwikkeling (zoals woningbouw) afzetten tegen behoud en integratie van erfgoed. Zo’n integratie kan een doordachte aanpak opleveren, waardoor erfgoed behouden blijft in toekomstige woonprojecten, voor een cultureel rijke en duurzame leefomgeving.

Musea

Onderstaande data hebben in de brondata van het CBS een voorlopige status.

€ x 1.000.000

Bron: CBS

De meeste grote musea (met een omzet van 3,2 miljoen euro en meer) bevinden zich in Zuid- en Noord-Holland (respectievelijk 26 en 22 procent van het totaal in 2022), en meer dan de helft van alle musea zijn geschiedenismusea. Maar erfgoed is meer dan alleen tastbare cultuur. Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland (KIEN) – dat de verschillende vormen van immaterieel erfgoed in kaart brengt en borgt voor de toekomst – rapporteert over 210 verschillende vormen van erfgoed in hun inventaris in 2023 . Hiervan is de grootste categorie ‘Festiviteiten, rituelen en sociale praktijken’, waar bijvoorbeeld Koningsdag, verschillende bloemencorso’s of de traditie ‘kopro beki’ onder vallen.

Immaterieel erfgoed en participatie in erfgoed

Onderstaande data over de verschillende vormen van immaterieel erfgoed in de Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland tellen op tot een hoger totaal dan in de tekst genoemd wordt. Dit komt doordat één item in de inventaris onder meerdere categorieën kan vallen.

n
%
%

Bron: Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland en Boekmanstichting/OCW/CBS

Wat willen we verder weten over het domein Erfgoed?

Het is belangrijk het streven naar meerstemmigheid en inclusie te volgen. Zo is er veel relevante literatuur over Caribisch Nederland, denk aan de bundel Antilliaans erfgoed van Gert Oostindie en Alex van Stipriaan of Boekman 128: Cultuur in het Caribisch deel van het Koninkrijk. KIEN werkt daarnaast in samenwerking met de Caribische eilanden aan drie websites voor immaterieel erfgoed, zodat de eilanden eigen erfgoeddossiers met inventarissen kunnen bijschrijven. De website van Bonaire is sinds maart 2022 online. Hoe kunnen we dergelijke gegevens en informatie betrekken bij de monitor en in welke vorm is dat wenselijk? Tot slot ontbreken in deze rapportage nog gegevens over diversiteit en inclusie in subcategorieën als archeologie, landschap en gebouwd erfgoed. In de volgende update van 2023 willen we hier meer aandacht aan besteden. De gegevens voor immaterieel erfgoed zijn nog beperkt. Er zijn genoeg kwalitatieve voorbeelden, maar door gebrek aan structurele data blijft het lastig om kwantitatief zicht te krijgen op immaterieel erfgoed. Voor beoefening en bezoek wordt een poging gedaan in de Vrijetijd Omnibus (VTO), maar het blijft beperkt.

Data over digitaal erfgoed zijn eveneens niet altijd toegankelijk of beschikbaar. Welke indicatoren gebruik je, bijvoorbeeld om digitale consumptie (bezoeken/bezoekers) te meten? En hoe verhouden deze zich tot fysieke consumptie, zoals een bezoek aan een museum? Momenteel vindt er onderzoek plaats naar digitale erfgoedindicatoren, uitgevoerd vanuit het NDE, waarvan de voortzetting bij de RCE komt te liggen. Het is van belang met de Cultuurmonitor aansluiting te vinden op deze ontwikkelingen.

Meer weten over het domein Erfgoed?

Bekijk meer data over het domein Erfgoed in het dashboard van de Cultuurmonitor.

Lees eerdere versie van deze tekst terug uit december 2021 en januari 2023.

Meer literatuur over het domein Erfgoed is ook te vinden in de kennisbank van de Boekmanstichting.

Literatuur

Blaker, N., Veldkamp, J., Beijersbergen, A., Booij, H.M. en Niessen, K. (2023) Museumcijfers 2022. Amsterdam: Stichting Museum, Museumvereniging.

Broek, A. van den en Y. Gieles (2018) Het culturele leven: 10 culturele domeinen bezien vanuit 14 kernthema’s. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.

Bussemaker, M. (2015) Bundeling en aanpassing van regels op het terrein van cultureel erfgoed (Erfgoedwet). Tweede Kamer 34109, nr. 3.

DEN (2017) ENUMERATE / De Digitale Feiten 2016-2017Den Haag: DEN Kennisinstituut Digitale Cultuur.

DEN (z.j.) Focusmodel: Succesvolle digitale transformatie vereist een geïntegreerde aanpak. Op: www.den.nl.

Engelshoven, I.K. van (2019) Uitgangspunten cultuurbeleid 2021-2024. Den Haag: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Engelshoven, I.K. van (2021) Over de waarde van cultureel erfgoed voor de samenleving. Den Haag: Ministerie van Onder­wijs, Cultuur en Wetenschap.

Grooten, J. (et al.) (red.) (2008) ABC-DE, woordenboek voor digitaal erfgoed. Den Haag: DEN.

Hylland, O. M. (2022). Tales of temporary disruption: Digital adaptations in the first 100 days of the cultural Covid lockdown. In: Poetics (Amst). 2022 Feb;90:101602.

Joode, E. de (2020) Musea willen thuisblijvers blijven trekken met video-tours en podcasts. Op: www.nos.nl.

Huut, T. van (2022) Ideologische’ angel lijkt eruit: musea stemmen over definitie. Op: www.nrc.nl, 17 augustus 2022

ICOM (z.j.) Museum definition. Op: www.icom.museum.

KIEN (z.j.) Wat is immaterieel erfgoed?. Op: www.immaterieelerfgoed.nl

Mulder, J., B. van Mil, S. Compagner en L. Wolters (2019) Onderzoek stand van zaken digitale toegankelijkheid en gebruik Nederlands erfgoed. Den Haag: KwinkGroep.

OCW (2017) Erfgoedbalans 2017. Den Haag: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

OCW (2021) Stand van het Nederlands Digitaal Erfgoed 2021: 1-meting naar aanleiding van het Intensiveringsprogramma 2019-2021. Utrecht: Dialogic in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Raad voor Cultuur (2023) Werkprogramma 2023-2024. Den Haag: Raad voor Cultuur.

Rijksoverheid (z.j.) Zorg voor roerend erfgoed. Op: www.rijksoverheid.nl.

Small, Z. (2019) A new definition of “museum’’ sparks international debate. Op: www.hyperallergic.com.

TNO (2023) Verkenning digitale transformatie en één digitale interactieve ruimte in de cultuursector. Eindrapportage TNO 2023 R10852.

UNESCO (z.j.) Dossier: Immaterieel erfgoed . Op: www.unesco.nl.

Unesco (z.j.) On(ver)vangbaar. De innovatieve kracht van the culture. Op: www.unesco.nl.

Uslu, G. (2022a) Aanbieding advies ‘Onvervangbaar en Onmisbaar’ van de Commissie Collectie Nederland. Den Haag: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Uslu, G. (2022b) Meerjarenbrief – De kracht van creativiteit. Den Haag: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. 

Uslu, G. (2023) Kamerbrief over teruggave van cultuurgoederen aan Indonesië en Sri Lanka | Kamerstuk. Den Haag: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Visser, J. en L. Kuiper (samenst.) (2021) Museumcijfers 2020. Amsterdam: Stichting Museum, Museumvereniging.

Visser, J. en L. Kuiper (samenst.) (2022) Museumcijfers 2021. Amsterdam: Stichting Museum, Museumvereniging.

Verantwoording beeld

Zomercarnaval Rotterdam / Fotografie: Ugur Arpaci via Unsplash

Redactie

Een eerdere versie van deze domeinpagina is mede geschreven door Shomara Roosblad.